Jak získat příspěvek od NF?


Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Autoklubu ČR na podporu talentované mládeže (dále jen „Nadační fond“), která je složena z viceprezidentky Autoklubu České republiky pro talentovanou mládež a respektovaných osobností, zástupců jednotlivých sportovních disciplín (motocyklového, automobilového sportu, kartingu), zástupců veteránů závodníků a zdravotně postižených motoristů, a to k účelu, pro který byl Nadační fond zřízen. Nadační příspěvky jsou rozdělovány transparentně a jsou poskytnuty určeným fyzickým osobám v konkrétní výši, a to na základě doporučení příslušných výkonnými výborů sportovních svazů Autoklubu České republiky v jednotlivých disciplínách.

Cílovou skupinou by měly tvořit především děti a mládež ve věku od 4 do 21 let, z jejichž výsledků bude zřejmé, že mají v oblasti motoristického sportu potenciál budoucího výkonnostního růstu, a talentovaná mládež v širším slova smyslu.

Žádosti o příspěvek nemusí být nijak formalizované, stačí uvedení stručné charakteristiky žadatele, zejména jeho dosavadní kariéry a plánů na budoucí sportovní rozvoj, a zejména pak konkrétní požadavek na příspěvek spočívající v uvedení konkrétní částky a přesného účelu, na jaký má být použita (např. nákup pneumatik, úhrada startovného či cestovného na konkrétní podnik, apod.).

Každá žádost bude předložena k vyjádření výkonnému výboru příslušné sportovní disciplíny, bez jehož doporučení nelze žádosti vyhovět.

Žádosti prosím zasílejte na e-mail: nadacnifond@autoklub.cz